مستند مسابقه فرمانده

فرمانده پلاس
فرمانده پلاس
29 اردیبهشت 1397
0

درددل های «محسن تختی»!

گپ و گفت با «محسن تختی» را در این ویدیو ببینید و در مورد آن نظر دهید.
برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام فرمانده بپیوندید.

29 اردیبهشت 1397
0

خودم و خودت و خودش حذفیم!!!

پیش بینی های حذف شدنی های قسمت بعد را در این ویدیو ببینید و در مورد آن نظر دهید.
برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام فرمانده بپیوندید.

29 اردیبهشت 1397
0

گپ و گفت با «امیرحسین دولتشاهی»

گپ و گفت دوستانه با امیرحسین را در این ویدیو ببینید و در مورد آن نظر دهید.
برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام فرمانده بپیوندید.

28 اردیبهشت 1397
0

کارآگاه امیرحسین در جستجوی یونس و شهاب!

هنر تعقیب و شناسایی کارآگاه امیرحسین را در این ویدیو ببینید و در مورد آن نظر دهید.
برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام فرمانده بپیوندید.

28 اردیبهشت 1397
0

پستونک توی دماغ یونس و شهاب!!!

این ویدیو را ببینید و در مورد آن نظر دهید.
برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام فرمانده بپیوندید.

28 اردیبهشت 1397
0

گوش های تابلوی محسن!!

عملیات تعقیب و شناسایی مبارزان فرمانده را در این ویدیو ببینید و در مورد آن نظر دهید.
برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام فرمانده بپیوندید.

27 اردیبهشت 1397
0

سیبیل فدای تیم!!!

این ویدیو را ببینید و در مورد آن نظر دهید.
برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام فرمانده بپیوندید.

27 اردیبهشت 1397
0

ترک زابلی!!!

این ویدیو را ببینید و در مورد آن نظر دهید.
برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام فرمانده بپیوندید.

27 اردیبهشت 1397
0

پیرمرد غلط انداز!!

این ویدیو را ببینید و در مورد آن نظر دهید.
برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام فرمانده بپیوندید.

27 اردیبهشت 1397
0

زلف بر باد مده!!!

این ویدیو را ببینید و در مورد آن نظر دهید.
برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام فرمانده بپیوندید.

10 شرکت کننده سختکوش و با انگیزه
چند هفته زندگی در شرایطی متفاوت و رقابتی نفس گیر
زیر نظر یک فرمانده

فرمانده را در filimo تماشا کنید!